Novi predpisi, objavljeni v Uradnem listu v marcu 2011

NatisniNatisni

Medij: Obrtnik
Avtorji: Hočevar A. Martina
Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih
Rubrika / Oddaja: Svetovalec
Datum: 06. 04. 2011

Stran: 65

Martina . Hiur.ar. univ. dipl. prav. Zakon o detektivski dejavnosti Uradni list RS Zakon določa pogoje, upravičenja in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in 28. 3. 2011 (ZDD-1) št. 17/11 samostojnih podjetnikov posameznikov za opravljanje detektivske dejavnosti. Zakon o zasebnem varovanju Uradni list RS Zakon ureja pravice in obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov 28. 3. 2011 (ZZasV-1) št. 17/11 posameznikov, državnih organov, zavodov, javnih agencij ter drugih pravnih in fizičnih oseb na področju varovanja, ki ga ne zagotavlja država. Zakon določa zasebno varovanje, oblike varovanja, pristojnosti, pogoje za opravljanje zasebnega varovanja, standarde, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, ukrepe in dolžnosti varnostnika, oznake in delovno obleko, pogoje za opravljanje zasebnega varovanja tujih oseb, obvezno organiziranje varovanja ter dolžnosti subjektov, nadzor, evidence in kazenske določbe. Zakon o tehničnih zahtevah Uradni list RS Zakon ureja pogoje dajanja proizvodov na trg ali v uporabo ter njihove 28. 3. 2011 za proizvode in o ugotavljanju št. 17/11 dostopnosti na trgu, tehnične zahteve za proizvode, postopke ugotavljanja skladnosti (ZTZPUS-1) skladnosti, zahteve in postopek določitve organov, ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja skladnosti, in listine, ki morajo biti priložene ob dajanju v promet oziroma ob začetku uporabe. Pravilnik o spremembah in Uradni list RS V Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih 28. 3. 201 1 dopolnitvah pravilnika o št. 17/11 stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje minimalnih tehničnih zahtevah se spreminjajo predvsem določbe glede opreme prostorov v oskrbovanem za graditev oskrbovanih stanovanju. stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje Zakon o preprečevanju zamud Uradni list RS Zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline. Zakon se uporablja za 16. 3. 2011 pri plačilih (ZPreZP) št. 18/11 pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev, druga stranka pa izpolniti denarno obveznost. Zakon se ne uporablja, če je bil nad dolžnikom začet postopek zaradi insolventnosti v skladu z zakonom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti. Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena in določbe V. poglavja zakona se začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi zakona. Zakon o dopolnitvah Zakona Uradni list RS V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 - uradno 16. 3. 2011 o davku na dodano vrednost št. 18/11 prečiščeno besedilo in 85/10) se za 66. členom doda nov 66,a člen, ki določa (ZDDV-1D) uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih. Zakon o socialnem podjetništvu Uradni list RS Zakon določa opredelitev, cilje in načela socialnega podjetništva, dejavnosti 2. 4. 2011 (ZSocP) št. 20/11 socialnega podjetništva in pogoje zaposlovanja, pod katerimi socialna podjetja Uporaba: opravljajo dejavnosti, pogoje, pod katerimi pravne osebe pridobijo status I. 1. 2012 socialnega podjetja, način pridobitve in odvzem statusa, posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij, evidence, ki se vodijo na področju socialnega J_ I podjetništva ter nadzorstvo. Opomba: kolektivne pogodbe so označene s ključnimi besedami 1. IZHODIŠČNE PLAČE http://www.zds.si/si/podrocja_delovanja/prejemki_iz.delovnih, razmerij/placilo_za_delo/izhodiscna_placa/ °*t* B^tF^^ L 1L 'U- W- V- TO- VK- VII/l. VIW. VIII. IX. Uradni list RS 6. celulozna 428.50 4'86,30 544,24 602,09 703,68 910,6? - TpToF - BŠŠjiF 1.572,89 ~ 14/09, 65/09, 91/10 7. grafična 420,85 462.94 513,44 576,56 656,53 753,32 - 854,33 - 1.182,59 1.426,68 51/98 ' 64/01 R: 1( #% 7^ 5 . X ____^^ 1U/U /, 7.5/U /, JJ/ Uo, 7 //Uo ..M.. M?«.*. 3 . 40L36_ _4_61,56_ __5_21,77_ __581,97_ 682,31 882,99 - 1.043,54 - 1.324,49 1.525,17 J'L. .^[.? ni 4 a 432,13 « 561,77 626,59" ""73462" "%m """" : I.i&tt - 1426*03 L642,09" "4F/M,"777M7FoT,"467oi,"78/oi," 8/3 jtfSna " 5 'W ~'®M "^ «' '■ U6W3 """"" U76J8 _ L700~54" "~ i7^' fi^'^^%'^' ll.c kov. materiali, livar. 408,90 457,62 508,08 588,12 649,02 763,86 - 899,58 - 1.037,04 1.233,66 14/06, 87/06, 76/07, 46/08, 70/08, 53/09, na uro 2,35 1 2,63 1 2,92 1 3,38 1 3,73 4,39 1 - I 5,17 1 - 5,96 1 7,09 10/10 16. železnice 329,59 362,55 405,40 451,54 510,86 609,74 - 692,14 - 823,98 988,77 95/07 24. zavarovalstvo 362,53 416,91 471,29 507,54 587,30 725,06 - 888,20 - 1.123,84 1.268.86 60/98, 6/05, 83/05. 100/06, 45/08 94/04, 8/05, R: 15/05, 71/05, R: 71/05, R: 120/05, 25. komunala 455,94 496,74 549,76 643,58 700,68 929,09 1.026,98 1.149,35 1.271,72 1.475,67 1.761,18 14/06, 82/06, 66/07. 18/08. 5/09, 10/iO, 95/10. ■ I4/11_ 26/1 nepremičnine - 1 329,59 362,55 405,40 481,20 527,34 711,91 - 889,89 - 1.153,57 1.384,28 26/2 nepremičnine - 2 354,30 389,73 435,79 517,28 566,88 765,29 - 956,61 - 1.240,05" "l.488,06 9/98, 35/00,' R:' 78/03. 117/04^ 87/05 26/3 1 nepremičnine - 3 | 379,03 ["" 416,93 j" 466,2l|' 553,38 j " '606,45 j" 818,70 j - 1 1.023,38 1 - 1 1.326^61 IlS^I,«! 2. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE http://www.zds.si/si/podrocja_delovanja/prejemkidz_delovnih_razmerij/pla... °Kp ka BretovF~-3 L E nL IV/1, Wl1 m m - m - VKL V,M ' Ym - WB - VDL K - Uradni Kst RS FF gozdarstvo (A) 654,69 669,50 685,50 725,00 : 82O00 : 975.00 - 1.095,00 - - 1300,001.550,00 16/05, podpis, 9.9.05 (ni v UL RS), / /A na uro 3,7626 3,8477 3,9397 4,1667 - 4,7126 - 5,6034 - 6,2931 - - 7,4713 8,9080 37/06. 19/08, 99/08, 30/09, 46/10 7/R gozdarstvo (B) 654,69 755,00 855,00 "908,'0O '-' 960,66' - 1.015,00 - 1.245.66" - -' 1.480,66 V.765,66 na uro 3,7626 4,3391 4,9138 5,2184 - 5,5172 - 5,8333 - 7,1552 - 8,5057 10,1437 3. premogovništvo 433,65 533.35 574,70 635,85 - 70U0 - 834,56 - 1.027,71 - - 1.354.27 1.596,40 uK* 105^7 4. tekstil 10149 429,72 166JŠ8 512,68 ~~~ 568,67 ~~ ~ 672,15 ~""~~""" 758,41 ■ ' - 896,40 1.068,90 55/09, RV: 28/10 5. lesarstvo* 404.50 441,60 486,60 536,20 - 599,30 - 704,10 - 793,10 - !32/06. P: 28/07^66/07, 3^08 9/1 kemična - 1 458,10 510,01 569,91 632,75 : 71129? : 802,08 868,91 975,85 1.056,07 - 1.234,30 1.390,25 9/2 kemična "- 2 509.00 559^91 623,75 697,43 - 785,83 - 884,06 957,73 h075,61 i.16401 - 1.360.48 1.532,36 "37/07 R: 38/07. 95/07 R: 89/08, 104/09 9/3 '" kemična'-' 3 605,71 666,26 "74339 '831,20 - 936,55 : 1.053,62 '"1.141,43 1781,92 1.38727 - 1.621,42 1.826,29 RVJ 73/107 109/10 , n nekovine 419,34 455,88 501,12 553,32 - 617,70 - 725.58 - 816,06 - - 958,74 1.137,96 106/06. 104/07. 79/08, 108/08, '" na uro 2,41 2,62 2,88 3,18 - 3,55 - 4,17 - 4,69 - 5,51 6.54 odp: 77/10 ,,„ kovins. industrija 473,28 516,78 570,72 650,76 - 709.92 - 829,98 - 969,18 - - 1.106,641.308.48 108/05,97/06,90/07,33/08, lu na uro 2,72 2,97 3,28 3,74 - 408 _ 477 y7_ : 636 7,52 70/08. RV: 53/09. 10/10 11h elektroindustrija 504,60 516,78 565,50 636,84 - 694,26 - 807,36 - 941,34 - - 1.073,58 1.263,24 iv^mmTnmli/aa "•" na uro 2,90 2,97 3,25 3,66 - 3,99 - 4,64 - 5,41 - - 6,17 7,26 82/07,32/08, 70/0& 47/09, ,,„ kov. mat., livarne 471,54 522,00 574,20 657,72 : 716jŠ8 _ '- 836^4 : 97788 _ ~ 1.118,82 1.320,66 14/06, 87/06 ,76/07, 46/08, 70/08, "■ c na uro 2,71 3,00 3,30 3,78 - fM2_ 4___ 5_62 _j : 6,43 7,59 RV: 53/09, 10/10 38/96, 45/96, R: 29/03, 100/04, 12. eleklrogospodar. 432,83 502,31 544,00 623,90 - 693,38 - 821,92 - 1.037.30 - - 1.457,66 1.648,73 81/05, podpis 25.7.06 (ni v UL RS), 105/07 ,, gradbena 408,00 443,00 491,00 544,00 577,00 643,00 683.00 720,00 834,00 854,00 960,00 1.034,00 1.145,00 1.329,00 1/05, 100/05. 83/06, 71/07, 18/08, "■ na uro __4 255 _____ 3_3 332 3J0 3^93 414 479 4,91 5,52 5,94 6,58 764 76/08, 64/09 111/06, P: 127/06, 109/07, 14. trgovina 417.30 454,18 502,13 553,75 - 620,11 - 730.75 - 876,34 - - - - RV: 2 1/08, 94/08, 10/09, 34/09, ' ' 55/09, R: 68/09, 54/10 83/97, R: 35/98, 84/01, R: 45/02, , 5 gostinstvo, 448,40 487,59 538,32 593,64 - 663,97 - 780,38 - 878,37 - - 1.035,14 1.231,10 m * f®*; »7/04 J/04, 7L/05. i 55/09, odp.: 40/10, 52/10, 82/10 135/04, R: 50/05, R: 87/05. 89/05, 17. m , , 405.41 441,97 489,47 540,65 - 606,11 - 723,43 - 821,18 899,40 - 977,60 1.173,12 R: 97/05, odstop: 91/06, 111/06, gospodarstvo 19/07, 7/08, 22/08, 103/08 ls cestni pot. promet 391,50 407,16 473.28 520,26 - 584,64 - 692,52 - 779,52 - 6/07, 99/08, nova KP: 35/09, na uro 2S25 2,34 2,72 2,99 - 3_3£ 448 : : 46/09, R: 81/09, RV: 95/09, 4/10 2 , postna 454,14 518,52 544,62 617,70 - 676.86 - 793,44 988,32 1.040,52 - - 1.131,00 1.230,18 mi m5 Jmm9 na uro 2,61 2,98 3,13 3,55 - 3,89 - 4,56 5,68 5,98 ■_ 6,50 7,07 23. banke 621,85 - 708,92 - 886,15 - 1.107,68 - - 1.329,21 1.595,07 5/11 28. drobno gospodar. 523.16 596,41 669,64 753.35 - 842,29 - 1.004,47 - 1.140,49 - - 1.360,22 1.632,26 94/10 29. [obrt, podjetništvo j 537,481 558,771 603.471 617,311 - | 654,56 1 - | 750,35 1 - | 878,07 1 - [ - | 984,50 1 - | 73/08, 55/i" * Velja za delo opravljeno v marcu 2011 in dalje 3. NAJNIŽJE IZPLAČANE PLAČE, MINIMALNA PLAČA po KOLEKTIVNIH POGODBAH DEJAVNOSTI http://www.zds.si/si/podrocja_delovanja/prejemki_iz_delovnih_razmerij/pl... I^MF^-F™ I, fl. m. IV/1. Nfl. V/l. V/2. VM. VI/2. Vil/1. VII/2. VII/3. VIII. K. Uradni list RS KP Bratov-^--^. j I j I | | I I I 1 I I I ll,c kov, mat., liv* Najnižja izplačana plača za 174 ur - 748,20 €, za eno uro - 4,30 € 1__0_ 599,00 | 617,00 | 670,00 | 740,00 ] 770,00 | 810,00 [ 850,00 | 890,00 | 960,00 1 1.005,00 [ 1.102,00 1 1.212,00 1 1,452,0(1 1 1.747,00 m Wj5 u/% ml 13. gradbena* Najnižje izplačane plače po tarifnih razredih veljajo za 174 ur za vse delavce, razen za pripravnike in tiste delavce ' ig/os', 76/08, 64/09 ki ne doseeaio planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih. | I * Bodite pozorni na znesek minimalne plače, določen z Zakonom o minimalni plači UL RS, št. 13/10 Okrajšave: Oznaka KP = oznake kolektivnih pogodb, zapisane v prvi koloni, so povzele iz UL RS, št. 87/04, str. 10656;TR = tarifni razred; P = v Uradnem listu objavljeni popravek; odp. = odpoved KP; če ni objavljene številke UL RS, odpoved ni bila uradno objavljena ; R = razlaga Komisije za razlago kolektivne pogodbe; R = poudarjena črka se nanaša na (nejuporabnost določb kolektivne pogodbe zaradi uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih; RV= razširjena veljavnost. 4. KP dejavnosti, ki ZNESKOV USKLADITVE i zap.stsKP |kp I Jam^oil I Še niSO Vključile V Sistem plač " Kovinski materiali in livarne 73,62 http://www.zds.si/uploads/files/tabele_izhodiscna/ 24 Zavarovalnice 59_8 dbdatki_po_zakonu_po%20KP.doc | 26 j Nepremičnine - 1, 2, 3 ' | 49,87 [ Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero do- 2, Osebne olajšave hodnine za leto 2011 (Uradni list RS, št. 103/10) in Zakona o dohodnini i — i — — 1 — — ; 1 (Uradni list RS, št. 15/10), so zneski olajšav in zneski skupnega dohod- Nampn Letna Mesečna ka sledeči: Namen olajšava v EUR olajšava v EUR Stopnje dohodnine za davčno leto 2011: invalidu s 100 % telesno okvaro 16.808,00 1400,67 — i ; . 1 I po dopolnjenem 65. letu starosti | 1.352,86 | 112,74 [ davčna osnova v EUR znaša doho(mma v EUR 3. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje — „ . i j- 1 in ima status dijaka ali študenta, znaša 3.143,57 evra. ~~ ~~ 7.634,40 16 % 4. Posebna olajšava za vzdrževane otroke 7.634,40 ' 15.268,77 " 1.221,50 ~ 27 % nad 7.634,40 I I Letna olajšava I Mesečna I 1 15.268,77 1 | 3.282,78 [ + 41 % nad 15.268,77 ] v EUR olajšava v EUR Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga Za prvega vzdrževanega otroka 2.319,50 193,29 izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2011 uporabijo stopnje do- Za vzdrževanega otroka, ki po- „ 4(u , fi 7m , s hodnine in lestvica, preračunana na 1/12 leta: trebuje posebno nego in varstvo »-^MO ' I Če znaša neto mesečna I v . . . . ~ I Za drugega vzdrževanega otroka 2.521,59 210,13 davčna osnova v EUR znasadonoanmavfeUK Za tretjega vzdrževanega otroka 4.205,64 350,47 Nad | do | Za četrtega vzdrževanega otroka 5.889,70 490,81 636,20 16% Za petega vzdrževanega otroka 7,573,75 631,15 636,20 1.272,40 101,79 + 27 % nad 636,20 za vsakega drugega vzdrževanega 231950 19329 1 1.272,40 1 j 273,57 [ + 41 % nad 1.272,40 j 1 družinskega člana | _J | ; | n „ v x„„ n i„ :x„ v „. 5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavaro-Uavcne Olajšave. vanje - do 2.683,26 evra letno . p osna o ajsava g Posebna osebna olajšava za rezidenta - čezmejnega Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohod- delovneea mi_ranta - 7 211 57 evra ka v letu 2011: Žiiwwwimwjilmj»_il_iii_mi__ 1 mmmmmmimaummaiimmvnsm Če znaša skupni dohodek v EUR znaša splošna olajšava v EUR OMobje Znesek Uradni list RS Nad d_ od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010 597.43 EUR 61/09 10 - 342 ' 80 6.205,68 od 1. marca 2010 734.15 EUR" 13/10 10-342,80 11.965,20 4.205,74 od I. januarja 2011 748,10 EUR« 3/11 1 11.965,20 | | 3.143,57 | JIM rTM^-TiPTTOl^ Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delo- BBimMHlil-^iiiliitt $mŠm8Mmm vnega razmerja se upošteva: ' Obdobje Znesek Uradni list RS I Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega I znaša splošna olajšava I od I- marca 2010 do 31. decembra 2010* 654.69 EUR B/m razmerja v EUR v EUR od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011* 698,27 EUR 3/11 j^j ~1 do I od I. januarja 2012 | 748.10 EUR | 3/11 | 861,90 517,14 * Zakon o minimalni plaa (ZMinP), UL RS, št. 13/2010, z dne 22. 2. 861,90 997,10 350,48 2010. Glejte še 9. člen, ki določa pogoje postopnega prehoda na do-997I0 26U)6 ločeno višino minimalne plače, in 10. člen, ki določa način prehoda na ' : ' 1 I določeno višino minimalne plače. Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upo- ** Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011 števa povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 261,96 evra. Marko Ocvirk, univ. dipl. ekon. Prispevki za socialno urnost sumozaposlenih - marec 2011 ~~ ~ — i Nadi Nadi Nadi Nad I Nad I Nadi I Dosefcaa osnova v EUR za leto 2010 „ ,,. , 8-536,36« 17.938,56 26.907,84 35.877,12 44.846,40 53.815,68 Do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno Nad ; 8.536,36** 17.938,56**' 26.907,84 35.877,12 44.846,40 53.815,68 62.784,96 62.784,96 Dosežena osnova v EUR za leto 2009 Nad Nad Nad Nad Nad Nad (Pravilnik o postopku za razvrščanje v 7.111,48 17.267,52 25.901,28 34.535,04 43.168,80 51.802.56 zavarovalne osnove - Do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno Nad Uradni list RS, št. 49/06, 38/07) 7.111,48** 17.267,52*** 25.901,28 34.535,04 43.168,80 51.802,56 60.436.32 60.436,32 mi^! lna 60 * pp 90 % pp 120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP pidCd Bruto zavarovalna osnova v EUR 748,10" 897,8T 1.346,72" 1.795,62" 2.244^53" 2.693^43" 3.142,34 3.591,24 Skupaj prispevki za PIZ 1 24,35%" 182,17 218,62 327,92 437,23 546,54 655,85 765,16 874,46 Skupaj prispevki za ZZ 13,45 % 100,62 120,76 181,13 241,51 301,89 362,27 422,64 483,02 Skupaj drugi prispevki 0,40 % 3,00 3^60 5j40 749 8$7 10,77 12,57 14,36 * Povprečna bruto plača za januar 2011 je 1.496,35 EUR ** Minimalna plača za leto 2010 *** Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010 (končni podatki) Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2011; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu e-davki. Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada. Prispevek za p< >kojninsko in invalidsko zavarovanje ninska osnova znaša od meseca novembra 852,79 EUR. Pri-Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavaro- spevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 %, obračunani od vanje od 1. aprila 2010 znaša 30,33 EUR. Od 1. aprila 2011 najnižje bruto pokojninske osnova za mesec marec 2011 dalje pa 31,51 EUR. Zavezanci plačujejo navedeni prispe- znašajo 114,70 EUR. vek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Po novih .. . .. .... zneskih, ki veljajo od 1. aprila 2011, se prispevki za april varovalna podlaga IU4 2011 plačajo do 15. 5. 2011. Zavezanci plačajo polovico na- Zavarovalna podlaga 104 se uvaja za osebe, ki na območju vedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko in dejavnost 15 dni ali manj poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (5. točka prve-Prispevek za zdravstveno zavarovanje ga od . stavka . 15 - elena ZZVZZ) in na tej podlagi izpolnjujejo ' , , . . ■' pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so Zavarovanec je oseba, ki je: zavarovane za poškodbo pri delu m poklicno bolezen na t šolaniu ali podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in . v delovnem razmerju za več kot lovi vendar • zdravstvenem zavarovanja Vis.na tega prispevka za zdrav- k M ddovni fa J s ne bodo Q £ vezno pokojninsko £ stveno zavarovanje pa znaša mesečno 4,46 EUR m je do- im^ dsko zavarovane iz naslova opravljanja samostojne ločen za celo obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2011. gospodarske ali pok ii cne dejavnosti (zavarovanje z zava-Zavezanc. navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15 v rovalno d , 0Q5) tQ J menj da jma oseba J status sa _ mesecu za pretekli mesec - ne glede na dejansko število dni mostojnega podje tnika - s.p., ali zavarovalna podlaga 019, opravljanja dejavnost, v meseca ki po^erri pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom Zavarovalna podlaga 103 samostojno opravlja dejavnost - na podlagi odločbe pri-Zavarovalna podlaga 103 se uvaja za lastnike zasebnih pod- stojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejetij, ki niso obvezno zavarovani na drugi podlagi (6. točka javnosti, po tretjem odstavku 17. člena ZPIZ-1) ali prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) in iz tega naslova izpol- • uveljavile izvzem iz pokojninskega in invalidskega zanjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje. To so varovanja (odjava iz zavarovanja po prvem odstavku 18. družbeniki zasebnih družb in zavodov, ki niso hkrati poslovod- člena ZPIZ- 1). ne osebe in družbeniki zasebnih družb in zavodov, ki so hkrati Prispevki za zdravstveno zavarovanje se obračunajo najposlovodne osebe, vendar ne izpolnjujejo pogoje za obvezno manj 13,45 % od minimalne plače (748,10 EUR), za mesec pokojninsko in invalidsko zavarovanje po tej podlagi, ker so na marec 2011 je znesek 100,62 EUR. šolanju (in se po predpisih o pokojninskem in invalidskem za- Pojasnilo: zavezanci plačujejo tako pavšalni prispevek za povarovanju šteje, da ne opravljajo dejavnosti kot edini poklic). kojninsko invalidsko zavarovanje kot tudi prispevek za osnovno Zavezanec za plačilo prispevkov v skladu z 48. in 49. zdravstveno zavarovanje in pavšalni prispevek za zdravstveno členom ZZVZZ je zavarovanec sam. Najnižja bruto pokoj- zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Prispevki za socialno varnost /a družbenika zasebnih družb, ki so poslovodne osebe za marec 201 1 I NAJNIŽJA NETO POKOJNINSKA OSNOVA I 551.16 I količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo * 1,54727 NAJNIŽJA BRUTO POKOJNINSKA OSNOVA 852,79 Naziv prispevka stopnja ; aa plačilo Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35 % 207,65 Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45 % 114,70 Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40 % 3,40 * V Uradnem listu RS, št. 12/11, z dne 25. 2. 2011 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem po uskladitvi v novembru znaša najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje 551,16 EUR. Zavezanec plača prispevke do 15.4.2011; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu e-davki. Zneski prispevkov za socialno varnost so informativne narave. |J^^J^^^^^^^^^^^^^^^^^(Uradni list RS, Št.73/08^55/10^^^^^'^^ (I rjiltii li.1 RSSl. 1^I/Q<>, 7tVli>Ji J 1.1. če delojemalec dela vsaj 4 ure na dan v najmanj 4,50 EUR do 6,12 EUR 1.2. Če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, pripada sorazmerno višje povračilo za se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano prehrano med delom. med delom (6,12 EUR) prišteje še, do višine 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. 2.1. organiziran javni prevoz Delavec je upravičen do povračila do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto stroškov prevoza na delo in z dela opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od najmanj v višini 70 % cene najcenejšega delojemalčevega običajnega prebivališča javnega prevoza 2.2. če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec v višini 0,18 EUR v višini 0,18 EUR iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati 3.1. nad 6 do 8 ur 6,20 EUR 7,45 EUR 3.2. nad 8 do 12 ur 8,50 EUR 10,68 EUR 3.3. nad 12 do 24 ur 17,00 EUR 21,39 EUR 3.4. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo se znesek dnevnice zmanjša za 15 % se znesek dnevnice zmanjša za 15 % zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 12 ur 3.5. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo se znesek dnevnice zmanjša za 10 % se znesek dnevnice zmanjša za 10 % zajtrka, in potovanje traja nad 12 do 24 ur 4.1. nad 6 do 8 ur do višine 25 % zneska iz predpisa do višine 25 % zneska iz predpisa vlade RS vlade RS 4.2. nad 8 do 14 ur do višine 75 % zneska iz predpisa do višine 75 % zneska iz predpisa vlade RS vlade RS 4.3. nad 14 do 24 ur, dnevnice za posamezno državo cela dnevnica cela dnevnica. Dnevnice za posamezno državo ali ali območje so določene v predpisu Vlade RS območje so določene v predpisu vlade RS (UL RS, št. 16/07) (UL RS, št. 16/07) 4.4. Nemčija. Avstrija. Italija, Francija 55 EUR 55 EUR 4.5. Hrvaška, BiH, Srbija, Madžarska, Makedonija. 40 EUR 40 EUR Slovaška, Češka, Poljska 4.6. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo se znesek dnevnice, zmanjša za 15 % se znesek dnevnice zmanjša za 15 % zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 14 ur 4.7. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo se znesek dnevnice zmanjša za 10 % se znesek dnevnice zmanjša za 10 % zajtrka in potovanje traja nad 14 do 24 ur 5.1. povračilo stroškov prevoza z javnimi prevoznimi do višine dejanskih stroškov za prevoz do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi sredstvi z javnimi prevoznimi sredstvi prevoznimi sredstvi 5.2. v primeru, da delojemalec uporablja lastno 0,37 EUR za vsak polni kilometer do višine 0,37 EUR za vsak prevoženi kilometer prevozno sredstvo prenočevanje na službenem potovanj v višini predloženega računa za do višine dejanskih stroškov za prenočevanje prenočevanje, ki ga odobri delodajalec (pogoj: potni nalog, račun) | nadomestilo za ločeno življenje I I do 334 EUR I | regres za letni dopust 10. jubilejne nagrade 40 %, 60 %, 80 % od povprečne plače v RS za pretekle tri mesece, delovna doba pri zadnjem delodajalcu 10.1. za 10 let delovne dobe 622,20 EUR do 460 EUR 10.2. za 20 let delovne dobe 933,29 EUR do 689 EUR 10.3. za 30 let delovne dobe 1.244,39 EUR do 919 EUR 10.4. za 40 let delovne dobe do 919 EUR odpravnina od upokojitvi v višini dveh povprečnih mesečnih plač v 4.063,00 EUR RS za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje I I 3,110,98 EUR | J !2.1. v primeru smrti delojemalca 1.555,49 EUR do višine 3.443 EUR i 2.2. v primeru smrti njegovega družinskega člana 777,75 EUR do višine 3.443 EUR 12.3. v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni 1.555,49 EUR 1.252.00 EUR delojemalca ter elementarne nesreče, ki __grizadenc delojemalca 1. letnik - dijak 90,00 EUR 172,00 EUR 2. letnik - dijak 120,00 EUR 172.00 EUR 3 letnik - dijak 150,00 EUR 172.00 EUR 4 letnik - dijak 150,00 EUR 172.00 EUR - plačila dijakom in študentom za obvezno 170,00 EUR 172.00 EUR praktično delo | Plače v RS Bruto plača Bruto povp. zadnjih treh mesecev januar 2011 1.496,35 1.555,49 K KPOP. V uradnam listu RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010, so objavljene spremembe in dopolnitve KPOP, ke se začnejo uporabljati s 1. 8. 2010. Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na plače in nadomestila plač. so v bruto zneskih. Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za prispevke za socialno varnost. Terenski dodatek, dnevnice in nadomestilo za iočeno življenje se med seboj izključujejo. Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost: V skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega z uredbo vlade določen znesek teh prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Zap. I. Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med delom, ki dnevno ne sme biti nižje od 4.50 EUR Zap. 2. KPOP. Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza na aeio in z dela najmanj v višini 0,18 EUR oziroma v vsakokratni višini po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od kraja bivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec ni upravičen do povračila če delodajalec organizira brezplačni prevoz na delo in z dela Zap. 3. UREDBA. Če je narava dela takšna da se v pretežni meri opravlja zunaj sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne všteva povračilo stroškov prehrane med delom, do višine in pod pogoji, ki so doiočeni v 2. členu uredbe. Zap. 4. KPOP. Delavec je upravičen do dnevnice, povračila stroškov za prevez ir. povračila stroškov za prenočevanje pod pogoji in v višini, ki ga določa izvršilni predpis Vlade. V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni Ust RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07 in 30/09) so določene dnevnice še za ostale države in območja. Ce je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice iz 7. člena te uredbe. Šteje se, da za, odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok. Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeno brezplačno kosilo oziroma večerjo obračuna 35 % dnevnice. Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur še za zagotovljeno brezplačno kosilo oziroma večerjo obračuna 40 % dnevnice. Zap. 5. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, 15. člen: »Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v višini 30 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.« Zap. 7. KPOP (terenski dodatek). Delavci so upravičeni do terenskega dodatka če delajo na terenu zunaj sedeža delodajalca ali poslovne enote in izven kraja stalnega ali začasnega bivališča delavca ter če sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče. Šteje se, da je delavec, če dela in biva na terenu od 12 ur do 24 ur, upravičen do 3 obrokov prehrane. V primeru, ko delodajalec delavcu ne zagotovi treh obrokov prehrane, mu pripada povračilo stroškov za delo na terenu v višini znižane dnevnice, in sicer: če je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60 % dnevnice, če sta zagotovljena dva obroka prehrane v višini 30 % dnevnice. Zap. 9. Pri regresu za letni dopust se obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS, kar znaša glede na zadnji znani statistični podatek o povprečni plači v RS (za januar 2011) 1.047,45 EUR. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta Zap. 10. KPOP. Jubilejne nagrade presegajo najvišje neobdavčene zneske v po uredbi vlade, zato se izplačujejo v višini neobdavčenih zneskov! Zap. 11. KPOP. Odpravnina ob upokojitvi se izplača v višini določeni v 132. členu ZDR. Zap. 12. KPOP, solidarnostna pomoč. V primeru smrti delava pripada njegovim ožjim družinskim članom solidarnostna pomoč v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. V primeru smrti ožjega družinskega člana pripada delavcu solidarnostna pomoč v višini polovice povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. 12.3 Na predlog reprezentativnega sindikata lahko delodajalec delavcu izplača solidarnostno pomoč v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, in sicer v primeru težje invalidnosti, ki je posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni m zaradi katere je delavcu priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu ali pravica do krajšega delovnega časa od polnega. Delodajalec lahko delavcu izplača to pomoč v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece v primerih neprekinjene bolezni, ki traja najmanj šest mesecev, ali elementarne nesreče, ki je prizadela delavca. Solidarnostna pomoč v primeru točke 12.3. (invalidnosti, nesreče pri delu, bolezni itd.) presega najvišji neobdavčeni znesek iz uredbe vlade, zato se izplačuje v višini neobdavčenega zneska! Za zasebnika Fizični osebi, ki opravlja dejavnost se na podlagi 57. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) priznajo kot odhodek stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca do višine določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, in sicer stroški v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški), stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu. Cene bencina in kilometrina (februar - marec 2011) DATUM I 8.2.2011 I 22.2.2011 I 8.3.2011 I 22.3.2011 Bencin 95 oktanov v [EUR/1]. www.petrol.si 1279 L279 1.279 1,278 Kilometrina - 30 % cene bencina v EUR | 0.3837 | 0,3837 | 0,3837 j 0.3834

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.